Dysleksja

Diagnostyka dysleksji

Diagnoza ryzyka i podejrzenia dysleksji, czyli specyficznych trudności w opanowaniu umiejętności poprawnego czytania i pisania przeprowadzana jest u mnie w oparciu o:

 • wywiad z rodzicami,
 • próby badające poziom poprawności i tempa czytania,
 • próby sprawdzające umiejętność pisania: ze słuchu, z pamięci, odwzorowywania
 • programu SKALA RYZYKA DYSLEKSJI.
Na podstawie wyników prób możliwe jest ocenienie  podłoża  trudności dziecka. Problemy w nauce czytania i pisania mogą mieć charakter słuchowy, wzrokowy lub ruchowy. Zdarza się, że występują jednocześnie zaburzenia w zakresie percepcji wzrokowej, słuchu fonematycznego oraz możliwości motorycznych dziecka.
Przyczyną trudności w opanowaniu umiejętności szkolnych nie zawsze jest dysleksja, mogą nią być innego typu fragmentaryczne deficyty rozwojowe lub całościowe zaburzenia rozwoju psychoruchowego.
Dzięki szczegółowej procedurze diagnostycznej oceniam się rodzaj trudności i proponuję indywidualnie zaprogramowane działania terapeutyczne.

Dysleksja objawy

Objawy dysleksji  wskazujące na możliwość wystąpienia trudności szkolnych rodzice mogą  zaobserwować we wczesnym dzieciństwie. Wtedy jeszcze trudno połączyć  zachowanie i umiejętności dziecka z przyszłymi deficytami i samą dyseksją.  Im dziecko jest starsze, tym bardziej jego trudności mają już  specyficzny- dyslektyczny – charakter. We wczesnych etapach rozwoju  mówimy o ryzyku dysleksji, czyli zaburzeniach w rozwoju  psychoruchowym i poznawczym, które mogą warunkować wystąpienie  specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (M. Bogdanowicz).  Pamiętać jednak należy, że „dziecko z ryzyka dysleksji nie musi stać się osobą z dysleksją.” (G. Krasowicz-Kupis)

1. Objawy ryzyka dysleksji w wieku niemowlęcym:

 • opóźniony lub nietypowy rozwój ruchowy, asymetryczne ułożenie ciała,
 • opóźniony rozwój chwytu,
 • opóźnienia w rozwoju mowy  – opóźnienie gaworzenia.

2. Objawy ryzyka dysleksji w wieku poniemowlęcym:

 • opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi,
 • osłabiona sprawność manualna, nieporadna samoobsługa, mała sprawność w zabawach manipulacyjnych,
 • zaburzenia w zakresie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, brak prób samodzielnego rysowania,  nieumiejętność odwzorowywania linii (ok. 2 lat) i koła (3 lata),

3. Objawy ryzyka dysleksji w wieku przedszkolnym:

 • słaba koordynacja ruchów całego ciała, kłopoty z utrzymaniem równowagi,
 • słaba sprawność rąk,
 • zaburzona  koordynacja wzrokowo-ruchowa: trudności z konstruowaniem budowli z  klocków, kłopoty z układankami, puzzlami, problemy i niechęć do  rysowania, nieprawidłowy chwyt, trudności w czynnościach samoobsługowych,
 • opóźniona lateralizacja, brak przejawów preferencji ręki,
 • słaba orientacja w schemacie ciała,
 • opóźniony lub zaburzony rozwój mowy: przekręcanie wyrazów, trudności z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów i aliteracji,
 • trudności z zapamiętywaniem wierszyków, piosenek, sekwencji nazw),
 • mały zasób słów, duża liczba błędów gramatycznych,
 • zaburzone procesy automatyzacji w obszarze integracji percepcyjno-motorycznej.

4. Objawy ryzyka dysleksji u dziecka 6-letniego:

 • obniżona  sprawność ruchowa, kłopoty z równowagą, obniżona sprawność manualna,  niepoprawne rysowanie lub malowanie, trudności z wycinaniem,
 • lateralizacja opóźniona, nieustalona,
 • zaburzenia  koordynacji wzrokowo-ruchowej: trudności z rzucaniem i chwytaniem  piłki, trudności z odwzorowywaniem (szlaczki, figury), problemy z   różnicowaniem kształtów,
 • opóźniony lub zaburzony rozwój mowy:  wady wymowy, przekręcanie wyrazów, błędy gramatyczne, zaburzenia słuchu  fonematycznego, trudności w zapamiętywaniu wierszy,serii poleceń i nazw,
 • opóźnienie rozwoju orientacji w schemacie ciała: trudności ze wskazywaniem stron ciała i przestrzeni,
 • zaburzenia orientacji w czasie – trudności z określaniem pory dnia, roku, daty,
 • trudności  w opanowaniu podstaw nauki czytania i pisania: wolne tempo czytania,  głoskowanie i kłopoty z syntezą lub szybkie tempo czytania ,  przekręcanie wyrazów, problemy ze zrozumieniem,
 • nieprawidłowy kierunek pisania liter, wyrazów. (G. Krasowicz-Kupis)

5. W przypadku zauważenia omówionych trudności, należy  zgłosić się z dzieckiem na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną w celu oceny ryzyka wystąpienia dysleksji lub zdiagnozowania dysleksji rozwojowej oraz ustalenia najwłaściwszych dla dziecka form i sposobów pracy terapeutycznej.  Ważna jest świadomość, że im wcześniej zostaną podjęte działania wspierające rozwój dziecka, tym efekty pracy będą lepsze.